# عشق

محبت ..

. روزی مردی داخل چاهی افتاد وبسیار دردش آمد، یک روحانی او را دید وگفت : حتما گناهی انجام داده ای   یک دانشمند عمق چاه و رطوبت خاک آنرا اندازه گرفت   یک روزنامه نگار درمورد دردهایش با او مصاحبه کرد   یک یوگیست به او گفت: این چاله و همچنین دردت  فقط در ذهن تو هستند درواقعیت وجود ندارند   یک پزشک برای او دو قرص آسپرین پایین انداخت یک پرستار کنار چاه ایستاد و با او گریه کرد   یک روانشناس او راتحریک کرد تا دلایلی را که پدر ومادرش او را آماده افتادن به داخل چاه کرده بودند پیدا کند   یک تقویت کننده فکر او را نصیحت کرد که :   خواستن توانستن است   یک فرد خوشبین به او گفت: ممکن بود یکی از پاهات رو بشکنی   سپس فرد بیسوادی گذشت ودست او را گرفت  و او را ازچاه بیرون آورد!   .. نویسنده ناشناس ..
/ 4 نظر / 11 بازدید