زووووووو ..

 
 

 

تازه می فهمم بازی های کودکی حکمت داشت...

زوووووووو.... تمرین روزهای نفس گیر زندگی بود ...


  
 +زنده یاد حسین پناهی +

 

/ 0 نظر / 4 بازدید